Társadalmi együttműködés erősítését szolgálóhelyi szintű komplex programok Celldömölkön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló

helyi szintű komplex programok Celldömölkön

 

Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001

 

Kedvezményezett konzorcium vezető:

Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

 

Konzorciumi tagok

Népjóléti Szolgálat, 9500 Celldömölk, Szalóky S. u. 3.

Városgondnokság Celldömölk 9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.

 

Szerződött támogatás összege: 119.861.365 Ft

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. március 31.

 

A projekt tartalma:

A projekt célja Celldömölk Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szereplő szegregátumnak minősülő területen (Nagyvárad u. - Ostffy M. tér - Horváth E. u. mindkét oldala. - Névtelen u.) a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése. A tervezett infrastrukturális fejlesztést a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs programokkal kerülnek kiegészítésre jelen program keretében.  A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak részükre a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A projektet Celldömölk Város Önkormányzata a Városgondnokság és a Népjóléti Szolgálat által alkotott konzorcium valósítja meg.

A projekt tevékenységei:

  • A programban résztvevő 16-54 év közöttiek személyre szabott, a feltárt hiányosságokra épített képességfejlesztési Egyéni Fejlesztési Tervének elkészítése.
  • „Életiskola” 7 darab nyári tábor amely a résztvevők számára lehetővé teszi olyan élmények és élettapasztalatok szerzését, amelyek lehetővé teszi az egymással és másokkal való közös munkát, és segíti nyitottá válásukat saját sorsuk alakulása iránt. A biblioterápiás képzéshez kapcsolódó program a szegregátumban élő gyermekek és fiatalok számára lehetővé teszi, hogy saját életük értelmét kutató kérdéseikre olyan segítséget kapjanak, amely azután áthathatja életútjuk kibontakozását.
  • Helyi közösségi programok 36 alkalommal a szabadidő hasznos eltöltésére, a család mint legfontosabb társadalmi egység erősítése, testi lelki egészségnevelés, környezettudatosságra nevelés, saját környezet megismerése, új ismeretek szerzése.
  • Mediációs képzés felnőtteknek és kortárs mediációs képzés gyermekeknek
  • Művészetterápiás mentálhigiénés program hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskoláskorú gyermekek fejlesztése, szocializációja, integrációja érdekében.
  • Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő akciók az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében önismeret önkifejezés fejlesztésével, életviteli életvezetési tanácsadással, kommunikációs képesség fejlesztésével, álláskeresést segítő önéletrajz-írási technikák elsajátításával, helyi munkalehetőségek feltérképezésével, üzemlátogatással, értékeléssel
  • Életvezetési- és egészség-megőrzési képzés – önismeret, önkifejezés fejlesztése, életviteli, életvezetési tanácsadás, kommunikációs képességfejlesztés, személyi és környezeti higiéné megteremtésének elősegítése, háztartásszervezési ismeretek, egészséges táplálkozással összefüggő ismeretek, egészségmegőrzés, szűrővizsgálatok fontossága, értékelés
  • Személyiségfejlesztő tréning amely a szegregátumban élő kiskorú gyermekek társadalmi integrációját elősegítő foglalkozások keretében a következők szerint: alakuló foglalkozás (alkalmazkodás a közös szabályokhoz, kooperációs tevékenységek, koncentráció felkeltése), önismeret, önkifejezés fejlesztése (játékos foglalkozások), társismeretek és konfliktuskezelés gyakorlati alkalmazása (mindennapi szerepeink, szereprangsor), , család – házasság – gyermekvállalás (ideális családkép), könyvtárlátogatás (információszerzés új lehetőségeinek megismertetése, gyakorlása), „gondolok a jövőmre: a felnőttek világa – az én jövőképem” értékelés .
  • Mit ültetsz a kertedbe? - kiskert program, környezeti nevelés, szemléletformálással. A kertészeti ismeretek mellé a zöldségek gyümölcsök felhasználására, tartósítására vonatkozó kiegészítő ismeretek átadása.